Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Інформація для медіа Замовлення статистичної інформації
Статистичні збірники
З питань придбання збірників
звертатись за тел. 33-89-59, кімната 702
....«Сільське господарство Черкащини у 2022 році»
Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в цілому по області за 2000–2022рр. Відображено показники, що характеризують обсяги виробництва сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу населення, показники споживання основних продуктів харчування населенням області. Крім того, у збірнику подаються дані про обсяги виробництва продукції сільського господарства в розрізі регіонів України.

....«Показники національних рахунків Черкаської області»

Містить дані щодо обсягів створеного в області валового регіонального продукту, випуску товарів та послуг, проміжного споживання та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2016–2021 роки. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості області та внесок області в загальні обсяги по регіонах України. У збірнику наведено обсяги та структуру основних показників доходів, витрат населення області, наявний та реальний наявний доходи, порівняння окремих показників за регіонами України та індивідуальне кінцеве споживання в розрізі джерел фінансування.....«Зовнішня торгівля Черкаської області»
Містить дані про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами за останні роки та дані за 2021 рік порівняно з 2020 роком. Статистична інформація подається за країнами світу, товарними групами та основними видами послуг. Наведено інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі області товарами та послугами з країнами ЄС. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння.

....«Статистичний щорічник Черкаської області за 2021 рік»
Збірник є основним щорічним статистичним виданням Головного управління статистики і містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області порівняно з попередніми роками. Окремі показники наведені у більш віддаленій ретроспективі. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, організаційними формами, а також адміністративно-територіальними одиницями області.
Збірник містить окремий розділ, у якому наведено зіставлення основних показників соціально-економічного розвитку України за регіонами. До всіх розділів надаються методологічні пояснення.

....«Довкілля Черкащини»
Містить інформацію за ряд років про техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, наявність та промислове використання природних ресурсів, економічний механізм природокористування. Широка система економічних та екологічних показників відображає ведення лісового та мисливського господарства.

....«Робоча сила Черкащини у 2021 році»
Містить інформацію щодо основних показників робочої сили (зайнятості та безробіття населення) та її характеристик на ринку праці Черкащини у 2021 році. У публікації також наведено інформацію щодо зайнятості та безробіття населення по регіонах України та європейських країнах.
Дані отримані за результатами обстеження робочої сили. Збірник уміщує опис методологічних та організаційних засад проведення зазначеного обстеження, основні методологічні визначення та поняття, оцінки надійності даних.

....«Розподіл постійного населення Черкаської області за статтю та віком на 1 січня 2022 року»
Містить дані про зміни статево-вікового складу постійного населення області. Збірник уміщує розрахункові показники середнього та медіанного віку населення, демографічне навантаження. Виділені окремі вікові групи населення: 0–14 роки, 15–64 років, 16–59 років, 18 років і старші, 60 років і старші, 65 років і старші та їх питому вагу в загальній чисельності населення. Показники наведено в цілому по області, за типом місцевості, за адміністративно-територіальною ознакою. Дані щодо населення розподілені за місцем проживання, статтю та віком. Окремі показники наведено по Україні та її регіонах.

....«Чисельність наявного населення Черкаської області на 1 січня 2022 року »
Містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць, чисельність наявного населення області та районів, міст, селищ міського типу відповідно до Класифікатора об‘єктів адміністративно-територіального устрою. Збірник доповнений аналітичним оглядом щодо елементів формування чисельності населення області у 2021 році та методологічними поясненнями.

....«Праця Черкащини»
Містить найважливіші показники сфери соціально-трудових відносин на ринку праці, які відображають динаміку кількості працівників, мобільність робочої сили, розмір номінальної та реальної заробітної плати, стан її виплати, зайнятість, ефективність використання робочого часу, а також колективно-договірне регулювання соціально-трудових відносин та умови праці на підприємствах. Інформація представлена за видами економічної діяльності, окремі показники – за адміністративно-територіальними одиницями області та статтю.

....«Соціально-економічне становище домогосподарств Черкаської області за 2020 рік»
Містить інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат і ресурсів, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості, наявності в домогосподарствах дітей та за іншими соціально-економічними ознаками. Також наводяться показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв: грошових доходів, сукупних витрат. Основні показники подано по області, за місцем проживання домогосподарств (міські поселення, сільська місцевість). Збірник містить методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів, а також характеристику якості оцінок окремих показників.

....«Діяльність суб’єктів господарювання Черкаської області у 2020 році»
Містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку суб‘єктів господарювання (підприємств і фізичних осіб-підприємців) у 2020 році в порівнянні з попередніми роками: кількість суб’єктів господарювання, зайнятість, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), а також витрати на оплату праці, фінансові результати та рівень рентабельності підприємств.
Дані висвітлено в цілому по області за видами економічної та промислової діяльності, адміністративно-територіальними одиницями та за розмірами суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства

....«Соціальні індикатори рівня життя населення Черкаської області»
Видання містить структуризовану систему показників, що характеризують демографічну ситуацію, охорону здоров’я, освіту, зайнятість населення, показники матеріальної забезпеченості населення, рівень та структуру особистого споживання, житлові умови населення, показники соціальної напруги, пенсійного забезпечення населення.

....«Жінки і чоловіки у Черкаській області»
У гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих, освіту, підготовку спеціалістів і вищих навчальних закладах області, розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність.
При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2024. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 16 квітня