Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Інформація
респондентам
Статистична інформація Експрес випуски Публікації Інформація
для ЗМІ
Замовлення інформації
Вийшли з друку збірники
З питань придбання збірників
звертатись за тел. 36-16-93, кімната 702
....«Бізнес-карта промислових підприємств Черкаської області, які займаються промисловою діяльністю» за 2016 рік
Містить інформацію по колу великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств у розрізі основних видів промислової діяльності, міст та районів. По кожному підприємству наведені дані: повна назва, ідентифікаційний код, юридична та фактична адрес, телефон, при наявності - телефакс, прізвище, ім'я та по-батькові керівника, основні види продукції, що виробляються на підприємстві.
....«Довкілля Черкащини за 2015 рік»
Містить інформацію за ряд років про техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, наявність та промислове використання водних і земельних ресурсів, економічний механізм природокористування, заходи, що сприяють збереженню довкілля. Широка система економічних та екологічних показників відображає ведення лісового та мисливського господарства, лісовий та заповідний фонди області, наявність диких тварин у природі. У збірнику наводяться дані в розрізі регіонів України.
....«Економічна активність населення Черкащини» у 2015 році
Містить інформацію, що характеризуює стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці Черкаської області. Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості та даних підприємств, установ, організацій. У збірнику розкриваються методологічні та організаційні питання обстеження, надаються необхідні пояснення щодо методології визначення основних показників ринку праці, методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних. Також публікація містить короткий аналітичний огляд стану ринку праці.
Більшість показників наведено за 2011-2015рр.
Інформація отримана за даними матеріалів вибіркових обстежень.
....«Наукова та інноваційна діяльність у Черкаській області за 2015р.»
Містить основні дані, що характеризують сучасний стан наукової діяльності, підготовку наукових кадрів, сучасний стан інноваційної діяльності, патентно-ліцензійну діяльність. Показники наводяться у динаміці, кожний розділ містить короткий аналіз ситуації.
....«Діяльність суб'єктів господарювання Черкаської області у 2015 році»
Містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку суб'єктів господарювання (з урахуванням фізичних осіб-підприємців): кількість суб'єктів господарювання, зайнятість, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг). А також висвітлено показники щодо витрат на оплату праці, активів і пасивів, дебіторської та кредиторської заборгованості, фінансових результатів і рентабельності діяльності підприємств за 2010-2015 роки.
Показники наведено за розмірами суб'єктів господарювання відповідно до діючого законодавства.
Дані висвітлено за видами економічної та промислової діяльності в цілому по області, в розрізі районів та міст обласного підпорядкування, регіонів України.
....«Сільське господарство Черкащини» за 2015 рік
Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в цілому по області та районах за 2000-2015рр. В цілому знайшли своє відображення показники, що характеризують ресурсні можливості сільського господарства, обсяги виробництва сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу населення, показники споживання основних продуктів харчування населенням області, а також характеристика матеріально-технічної бази сільського господарства та її використання. Крім того, у збірнику подаються дані про обсяги виробництва продукції сільського господарства в розрізі регіонів України.
....«Жінки та чоловіки Черкаської області» за 2015 рік
У гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих, освіту, підготовку спеціалістів і вищих навчальних закладах області, чисельність кандидатів та докторів наук, розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність.
....«Розподіл постійного населення Черкаської області за статтю та віком на 1 січня 2016 року»
Містить дані про зміни статево-вікового складу постійного населення, показники демографічного навантаження, середній вік. Інформація розподілена по районах, містах обласного значення, міських поселеннях та сільській місцевості. Наведені дані про розподіл населення адміністративно-територіальної одиниці за статтю та віком.
....«Бізнес-карта підприємств Черкаської області, що виконують будівельні роботи» станом на 01.06.2016р.
У довіднику наведено інформацію стосовно великих, середніх та вагомих за обсягами малих підприємств області, які займаються будівельною діяльністю (станом на 01.06.2016р.).
Інформація розміщена у розрізі районів по кожному підприємству у наступному вигляді: найменування підприємства, ідентифікаційний код, місцезнаходження, телефон, при наявності факс та електронна адреса, прізвище, ім'я та по-батькові керівника, види будівельних робіт.
....«Регіональний розвиток Черкаської області за 2015 рік»
У збірнику публікуються дані про соціально-економічний стан районів і міст обласного підпорядкування області у 2015р. порівняно з попередніми роками. Показники наведені у динаміці за 2005, 2010-2015 роки та розподілені за основними видами економічної діяльності.
Наведені дані щодо території, кількості юридичних осіб ЄДРПОУ, основних показників, що характеризують діяльність економіки районів та стан демографічної ситуації, освіти, культури та іншу тематичну інформацію. Показники розвитку економіки районів і міст наведені за основними видами економічної діяльності.
До розділів надані методологічні пояснення.
....«Адміністративно-територіальний устрій та чисельність наявного населення Черкаської області » на 1 січня 2016 року
Містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць області, щільність розміщення населення на території області, чисельність наявного населення та складові його формування: народжуваність, смертність, міграційний рух. Інформація розподілена по містах, районах, селищах міського типу. Наведені групування адміністративно-територіальних одиниць області по чисельності населення.
....«Валовий регіональний продукт Черкаської області за 2014 рік»
В збірнику наведено дані, щодо обсягів створеного в області валового регіонального продукту за 2004-2014 роки та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 2014р. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості області та внесок області в загальні обсяги по регіонах України.
Наведено методологічні пояснення.
В розділі "Міжобласні порівняння" використані дані статистичного збірника Держстату "Валовий регіональний продукт за 2014р."
....«Індекси споживчих цін» за 2010-2015 рік
Збірник містить інформацію щодо індексів споживчих цін по Україні та Черкаській області, індексів споживчих цін (тарифів) на окремі товари та послуги по області. Крім того, наведені дані стосовно товарної структури роздрібного товарообороту підприємств, індексів номінальної та реальної заробітної плати та грошових витрат домогосподарств, включаючи витрати на купівлю продуктів харчування, алкогольних та тютюнових виробів, непродовольчих товарів, на оплату послуг. В окремому розділі наведені методологічні пояснення.
....Демографічний щорічник «Населення Черкащини» за 2014 рік
Містить дані про чисельність населення по районах та містах, міських поселеннях та сільській місцевості, розподіл народжених за статтю та віком матері; кількість померлих за причинами смерті; шлюби за віком одружених; розлучення за тривалістю шлюбу; міграцію за рік.
....«Бізнес-карта сільськогосподарських виробників та рибогосподарських підприємств» станом на 1 липня 2015 року
Довідник містить перелік підприємств, які займаються сільськогосподарською діяльністю, наданням послуг у рослинництві та тваринництві, а також вирощуванням та виловом риби, станом на 1 липня 2015 року.
У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна інформація: повна назва, ідентифікаційний код, КВЕД (класифікація видів економічної діяльності), місцезнаходження, телефон, при наявності телефакс, прізвище, ім'я та по-батькові керівника.
....«Соціальні індикатори рівня життя населення Черкаської області»
Видання містить структуризовану систему показників, що характеризують демографічну ситуацію, охорону здоров'я та безпеку, освіту, зайнятість населення, показники матеріальної забезпеченості населення, рівень та структуру особистого споживання, житлові умови населення, показники соціальної напруги, пенсійного забезпечення населення та будуть наведені як у цілому по області, так і в розрізі міст та районів за 2010-2014 роки.
Окремим розділом збірника буде представлена інформація по регіонах України..
....«Діяльність великих, середніх, малих та мікропідприємств Черкаської області у 2014 році»
Вміщує інформацію про основні показники фінансово-господарської діяльності підприємств - суб'єктів підприємницької діяльності (крім банків та бюджетних установ) у динаміці за 2010- 2014р.
Показники наведено по великих, середніх, малих та мікропідприємствах, визнаних такими відповідно до законодавства, у розрізі видів економічної діяльності, районів та міст обласного підпорядкування, регіонів України.
У збірнику наведені показники щодо кількості суб'єктів підприємницької діяльності, зайнятості, обсягів реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), активів, пасивів підприємств, фінансових результатів та рентабельності їх діяльності.
....«Соціально-демографічні характеристики домогосподарств Черкаської області у 2015 році»
Містить інформацію щодо складу та типів домогосподарств (за місцем проживання, за наявністю та кількістю дітей, дорослих осіб у складі домогосподарств, за наявністю та кількістю працюючих осіб тощо), їхніх житлових умов, наявності та використання земельних ділянок, худоби, птиці та бджіл, а також щодо рівня освіти та статусу зайнятості членів домогосподарств та їхні антропометричні дані. Збірник також містить підсумки опитування щодо ступеня задоволення домогосподарств своїми житловими умовами. Надано методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів. Більшість показників наведено за 2010-2015рр. Інформація отримана за даними матеріалів вибіркових обстежень.
....«Паливно-енергетичні ресурси Черкаської області» за 2014 рік
Містить інформацію, що характеризує результати діяльності підприємств і організацій усіх видів економічної діяльності щодо виробництва, перетворення та кінцевого споживання енергетичних матеріалів та продуктів перероблення нафти Черкащини за 2013-2014 роки. Наводяться дані про використання теплової та електричної енергії.
Інформацію подано, як в цілому по Черкаській області, так і в розрізі міст і районів.
Наведено показники питомих витрат палива та енергії на виробництво енергоємних видів продукції.
....«Економічна активність населення у 2014 році»
У збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років. Дані отримані на підставі матеріалів вибіркових обстежень населення (домогосподарств) за методологією Міжнародної організації праці.
....«Зовнішня торгівля товарами та послугами за 2014 рік»
Містить інформацію про обсяги зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2014р. порівняно з 2013р. Інформація подається за країнами світу, структурою, товарними групами і видами послуг. Також в збірнику наведено показники, що характеризують структуру експорту-імпорту давальницької сировини та продукції, виготовленої з неї, розподіл експорту-імпорту товарів та послуг як по регіонах України, так і в розрізі міст і районів області. Інформація підготовлена на основі даних Державної митної служби України і узагальнення поданої безпосередньо підприємствами статистичної звітності.
....«Статистичний щорічник Черкаської області» за 2014 рік
Збірник є основним щорічним статистичним виданням Головного управління статистики і містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010, видами продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання. Переважна більшість показників наводиться в розрізі районів та міст обласного підпорядкування.
В окремий розділ виділено міжрегіональні зіставлення по окремих показниках соціально-економічного становища областей України.
До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.
....«Роздрібна торгівля Черкаської області» у 2014 році
Містить інформацію по області про оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та підприємцями-фізичними особами), про обсяги роздрібного товарообороту підприємств (юридичних осіб), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства в цілому по області та у територіальному розрізі, за видами економічної діяльності (КВЕД), про товарну структуру роздрібного товарообороту, індекси фізичного обсягу роздрібного товарообороту, товарні запаси.
У збірнику наведено дані про підприємства (юридичні особи), що здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі та ресторанного господарства, а також про їх мережу (магазини, кіоски, палатки, їдальні, кафе, ресторан, бари тощо) в цілому по області, по містах та районах, за видами економічної діяльності (КВЕД), мережу підприємств споживчої кооперації. Дані по містах і районах наведені з урахуванням міжрайонного обміну.
Також наведена інформація про товарну структуру оптового товарообороту; індекси споживчих цін на основні види товарів.
....«Житлово-комунальне господарство Черкаської області» за 2014 рік
У статистичному збірнику наводяться основні дані за останні дев'ять років, що характеризують показники діяльності підприємств водопровідного, каналізаційного, газового господарств та роботи опалювальних котелень і теплових мереж області. До збірника включені дані про житловий фонд, забезпеченість населення житлом, доходи та витрати з експлуатації житлового фонду. З більшості показників інформація подається у розрізі міст та районів області.
....«Черкащина у цифрах - 2014»
Містить інформацію щодо основних показників соціально-економічного становища області за 2014 рік у порівнянні з попередніми роками. Інформацію в основному розподілено за основними видами економічної або промислової діяльності (відповідно до Класифікації видів економічної діяльності ДК 009:2010), видами продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання.
....«Витрати і ресурси домогосподарств Черкаської області» за 2013 рік
Містить інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення області, його характеристики за структурою доходів та витрат, дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості домогосподарств; показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту. Надано методологічні пояснення, визначення основних понять і термінів.
Більшість показників наведено за 2008-2013рр.
Наведена інформація про стан ринку праці, соціальний захист населення, індекси споживчих цін (тарифів) на товари народного споживання та послуги для населення, роздрібний товарооборот.
....«Соціально-економічне становище сільських населених пунктів Черкаської області» станом на 1 січня 2014 року
Збірник містить інформацію, яка характеризує демографічну ситуацію на селі, зайнятість сільського населення та умови його проживання, розвиток аграрного сектора, стан мережі об'єктів соціальної інфраструктури. Інформація представлена у динаміці та у розрізі районів і груп населених пунктів. Видання буде корисним фахівцям, які займаються питаннями місцевого розвитку, управлінцям, викладачам, студентам, а також зацікавить громадськість.
....«Праця Черкащини у 2013 році»
Містить інформацію з праці, яка базується на системі показників державних статистичних спостережень по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
Висвітлюються питання щодо зайнятості населення, зареєстрованого ринку праці, розміру номінальної та реальної заробітної плати, стану її виплати, неповної зайнятості (вимушеної та добровільної), використання робочого часу, підготовки та підвищення кваліфікації кадрів на виробництві, стану умов праці та укладення колективних договорів. Також наведено якісні характеристики працівників (за рівнем освіти, віком тощо) та окремих груп працівників, зокрема, державних службовців.


При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2017. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 28 травня