Державний Ком_тет Статистики України - Головне управл_ння статистики у Черкаськ_й област_

Головна Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Інформація для ЗМІ Замовлення статистичної інформації
Вийшли з друку збірники
З питань придбання збірників
звертатись за тел. 33-89-59, кімната 702
....«Соціально-економічне становище домогосподарств Черкаської області у 2019 році»
Містить інформацію за даними вибіркового обстеження умов життя домогосподарств щодо життєвого рівня населення, його характеристики за структурою доходів та витрат, а також – дані щодо споживання продовольчих, непродовольчих товарів та послуг залежно від рівня матеріальної забезпеченості, наявності в домогосподарствах дітей та за іншими соціально-економічними аспектами. Також у збірнику наводяться показники диференціації населення за рівнем матеріального добробуту із застосуванням різних критеріїв: грошових доходів, сукупних витрат (грошових витрат з урахуванням вартісної оцінки надходжень з особистого підсобного господарства, а також – сум пільг та субсидій, отриманих від держави, допоміг від родичів та інших осіб).

....«Діяльність суб’єктів господарювання Черкаської області у 2019 році»
Містить інформацію, що характеризує стан та тенденції розвитку суб‘єктів господарювання (підприємств і фізичних осіб-підприємців) у 2019 році в порівнянні з попередніми роками: кількість суб’єктів господарювання, зайнятість, обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг), а також витрати на оплату праці, фінансові результати та рівень рентабельності підприємств.
Дані висвітлено в цілому по області за видами економічної та промислової діяльності, в розрізі районів і міст обласного значення, за розмірами суб’єктів господарювання відповідно до чинного законодавства.

....«Довкілля Черкащини»
Містить інформацію за ряд років про техногенне навантаження на навколишнє природне середовище, наявність та промислове використання природних ресурсів, економічний механізм природокористування. Широка система економічних та екологічних показників відображає ведення лісового та мисливського господарства. У збірнику наводяться дані в розрізі міст та районів області.

....«Робоча сила Черкащини у 2019 році»
У цьому збірнику наведено статистичні дані, що характеризують стан економічної активності, зайнятості та безробіття населення віком 15-70 років на ринку праці Черкаської області. Також наведено дані щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, що базуються на інформації адміністративних реєстрів державної служби зайнятості та даних підприємств, установ, організацій. У збірнику розкриваються методологічні та організаційні питання обстеження, надаються необхідні пояснення щодо методології визначення основних показників ринку праці, методів побудови вибірки домогосподарств та оцінки надійності даних.

....«Жінки і чоловіки у Черкаській області»
У гендерному аспекті представлені дані про чисельність населення, питому вагу окремих вікових груп у загальній чисельності населення, середню очікувану тривалість життя, середній вік, чисельність хворих, освіту, підготовку спеціалістів і вищих навчальних закладах області, розподіл населення за економічною активністю, рівень безробіття, зайнятість населення, середньомісячну заробітну плату працівників, злочинність.

....«Сільське господарство Черкащини»
Містить основні показники, що характеризують соціально-економічний стан сільського господарства в цілому по області та районах за 2000–2019рр. В збірнику знайшли своє відображення показники, що характеризують обсяги виробництва сільськогосподарської продукції по категоріях господарств та на душу населення, показники споживання основних продуктів харчування населенням області. Крім того, у збірнику подаються дані про обсяги виробництва продукції сільського господарства в розрізі регіонів України.

....«Зовнішньоекономічна діяльність Черкаської області»
Пропонує інформацію, що характеризує результати зовнішньоекономічної діяльності підприємств регіону у сфері зовнішньої торгівлі товарами та послугами у 2019 році у порівнянні з попередніми роками. Відомості подаються за країнами світу, у розподілі за товарними групами та основними видами послуг. Вміщено інформацію про іноземні інвестиції в цілому, за країнами та видами економічної діяльності. Інформація представлена в цілому по області, районах та містах. По окремих показниках наведено міжрегіональні порівняння.

....«Праця Черкащини у 2019 році»
Збірник містить найважливіші показники сфери соціально-трудових відносин на ринку праці, які відображають динаміку кількості працівників, розмір номінальної та реальної заробітної плати, стан її виплати, зайнятість, ефективність використання робочого часу.
Окремо представлено інформацію щодо основних показників зареєстрованого ринку праці, яка базується на даних адміністративних реєстрів державної служби зайнятості.

....«Статистичний щорічник Черкаської області за 2019 рік»
Збірник є основним щорічним статистичним виданням Головного управління статистики і містить широкий спектр статистичних показників соціально-економічного стану області порівняно з попередніми роками. Статистичні показники розподілені за видами економічної діяльності, видами продукції, а також організаційно-правовими формами господарювання. Переважна більшість показників наводиться в розрізі міст та районів.
В окремий розділ виділено міжрегіональні зіставлення по окремих показниках соціально-економічного становища областей України.
До всіх розділів збірника надані методологічні пояснення.

....«Розподіл постійного населення Черкаської області за статтю та віком на 1 січня 2020 року»
Містить дані про зміни статево-вікового складу постійного населення області. Збірник уміщує розрахункові показники середнього та медіанного віку населення, демографічне навантаження. Виділені окремі вікові групи населення: 0–2 роки, 3–5 років, 0–6 років, 0–14 років, 0–15 років, 16–59 років та 60 років і старші та їх питому вагу в загальній чисельності населення; розподіл членів домогосподарств за основними віковими групами, розподіл населення за економічною активністю. Дані щодо населення по містах та районах розподілені за місцем проживання, статтю та віком. Окремі показники наведено по Україні та її регіонах.

....«Довідник підприємств Черкаської області, що виконують будівельні роботи» станом на 01.07.2020 року
У довіднику відображена інформація про великі, середні та вагомі за обсягами малі підприємства, які займаються будівельною діяльністю.
У розрізі районів по кожному підприємству відображена наступна інформація: повна назва, ідентифікаційний код, місцезнаходження, телефон (факс), прізвище, ім’я та по-батькові керівника, види будівельних робіт.

....«Регіональний розвиток Черкаської області»
У збірнику публікуються дані про соціально-економічний стан міст та районів області у 2019 році порівняно з попередніми роками. Наведені дані щодо території, кількості суб‘єктів ЄДРПОУ, основних показників, що характеризують діяльність економіки районів та стан демографічної ситуації, соціального захисту, освіти, відпочинку і туризму та іншу тематичну інформацію. Показники розвитку економіки міст і районів наведені за основними видами економічної діяльності.

....«Показники національних рахунків Черкаської області»

В збірнику наведено дані щодо обсягів створеного в області валового регіонального продукту, випуску товарів та послуг, проміжного споживання та валової доданої вартості за видами економічної діяльності за 20132018рр. Вміщено інформацію щодо структури та динаміки випуску товарів і послуг та валової доданої вартості області та внесок області в загальні обсяги по регіонах України.
У збірнику наведено обсяги та структура основних показників доходів, витрат населення області, наявний та реальний наявний доходи, порівняння окремих показників за регіонами України та індивідуальне кінцеве споживання в розрізі джерел фінансування.....«Чисельність наявного населення Черкаської області на 1 січня 2020 року»
Містить дані про кількість адміністративно-територіальних одиниць області, щільність розміщення населення на території області, чисельність наявного населення та складові його формування у 2019 році: народжуваність, смертність, міграційний рух. Інформація розподілена по містах, районах, селищах міського типу та сільській місцевості.

...."Довідник підприємств, які здійснюють промислову діяльність"
Містить інформацію по колу великих, середніх, малих промислових підприємств області та підприємств інших видів діяльності, які мають вагомі обсяги виробництва промислової продукції (включаючи сільсько-господарські підприємства). У розрізі районів та видів промислової діяльності по кожному підприємству наведені такі дані: повна назва, ідентифікаційний код, адреса (у випадку, якщо місцезнаходження підприємства за реєстрацією та фактичне здійснення виробничої діяльності не збігаються, є розмежування на юридичну та фактичну адреси), прізвище, ім'я та по-батькові керівника, телефон, при наявності - телефакс, e-mail; основні види продукції, що виробляються підприємством.При використанні статистичної інформації посилання на Головне управління статистики обов'язкове
 © 2021. Головне управління статистики.
Дата останньої модифікації: 22 квітня